Retourneren

Consumenten, d.w.z. elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling verricht voor doeleinden die in hoofdzaak niet aan hun commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven, hebben recht op een herroepingsrecht overeenkomstig de volgende bepalingen:

Annuleringsbeleid

Herroepingsrecht

U heeft het recht om dit contract binnen een maand zonder opgaaf van redenen op te zeggen.
De herroepingstermijn bedraagt één maand vanaf de datum waarop u of een door u aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de goederen in ontvangst heeft genomen of heeft genomen.
Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Werksräder24 GmbH, Karl-Ferdinand-Braun Str. 31, 50170 Kerpen, Tel: 02273 604 9005, E-Mail: info@werksraeder24.de) door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief of e-mail per post) op de hoogte stellen van uw beslissing om de overeenkomst te herroepen. U kunt gebruik maken van het bijgevoegde model annuleringsformulier, dat niet verplicht is.
Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het einde van de herroepingstermijn te versturen.

Gevolgen van de herroeping

Indien u deze Overeenkomst herroept, zullen wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de verzendkosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere leveringsmethode dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden), onmiddellijk en niet later dan veertien dagen na de datum waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze Overeenkomst ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval wordt deze terugbetaling aan u in rekening gebracht.
U dient de goederen onmiddellijk en in ieder geval binnen veertien dagen na de dag waarop u ons in kennis stelt van de herroeping van deze overeenkomst aan ons te retourneren of te overhandigen. Deze termijn wordt geacht in acht te zijn genomen als u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verstuurt. De directe kosten voor het terugsturen van de goederen zijn voor uw rekening. U bent alleen aansprakelijk voor waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan de behandeling van de goederen die niet nodig is voor het testen van de toestand, de eigenschappen en de functionaliteit van de goederen.

Voorbeeld herroepingsformulier

(Als u het contract wilt opzeggen, vul dan dit formulier in en stuur het terug).

Naar

Werksräder24 GmbH, Karl-Ferdinand-Braun Str. 31, 50170 Kerpen
E-Mail: info@werksraeder24.de

Ik/wij (*) trek hierbij het door mij/ons (*) gesloten contract voor de aankoop van de volgende goederen in

Besteld op (*)/ontvangen op (*)

Naam van de consument(en)

Adres van de consument(en)

Handtekening van de consument(en) (alleen bij communicatie op papier)

Datum

_____________________________

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.